این نوع گواهی یک از انواع خاص SSL Certificate می باشند که امکان امن سازی دامنه اصلی شما به همراه دامنه های دیگری (به تعداد مشخص و محدود بسته به مرجع صادر کننده آن) را در یک گواهی SSL (یک فایل cert) برای شما فراهم می آورد. به عنوان مثال با استفاده از گواهی SAN کاربر می تواند دامنه های زیر را امن سازی نماید:

domain1.com

domain2.com

domain3.net

new.anotherdomain.org

sub1.domain.com

در گواهی های SAN اصولا قادر به امن سازی ۱۰۰ آدرس (بسته به مرجع صادر کننده گواهی که CA root نامیده می شود، این مورد متغیر است) باشید.

در مورد گواهینامه SSL بیشتر بدانید.