کتاب های خریداری شده از نرم افزار کتابخوان پرسینا، برای حفظ امنیت کتاب ها و فایل های ناشران تنها در داخل نرم افزار کتابخوان قابل خواندن می باشد.