نحوه خرید از نرم افزار کتابخوان پرسینا به صورت پرداخت درون برنامه ای انجام می شود.