فقط شرکت ها و وب سایت هایی که در فرایند طراحی سایت آنها مبحث خرید و یا خدمات و یا خدمات فروش و پس از فروش آمده است این نماد تعلق خواهد گرفت. شرکت های که دارای اعتبار قانونی می باشد و به ثبت رسیده اند. حتما دامنه وب سایت باید در اختیار شرکت یا مالک شرکت باشد و مدارک آن برای دریافت ای نماد (e نماد) لازم می باشد. اگر برای دریافت اینماد دو ستاره اقدام می نماییم، مدارک دریافت گواهینامه ssl نیز جهت ارائه نیاز می باشد. اگر قرار است از طریق نماینده حقوقی شرکت این مراحل انجام شود، مدارک حقوقی وکالت نماینده نیز الزامی می باشد.