ستاره های نماد الکترونیکی به معنای سطح اعتماد و کیفیت عملکرد و‌ب‌ سایت را نشان می‌دهد. تعداد ستاره‌ های بالاتر، نشان‌دهنده سطح بالاتر اعتماد و کیفیت بهتر عملکرد و‌ب‌سایت است. در حال حاظر بیشترین تعداد ستاره 2 ستاره می باشد.