Sub Domain  یا زیردامنه نامیست که قبل از دامنه ی اصلی قرار می گیرد و با نقطه از نام دامنه اصلی جدا می شود. به عنوان مثال Hosting.persina.com یک زیر دامنه است. با خرید یک نام دامنه می توانید تعداد زیادی زیر دامنه برای آن تعریف کنید.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.