از روش های هزینه به ازای هزار بار نمایش (CPM) و هزینه به ازای عمل صورت گرفته (CPA) به عنوان روش های جایگزین می توان نام برد.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.