مقایسه

پلن A

امکانات حجم : 0.1 GB - ترافیک ماهانه : 1 GB - تعداد ایمیل : 2 - دامنه جانشین : 0 - زیر دامنه : 0 - SQL Server DB : 0 - MySQL DB : 0 - PHP

54,900 تومان

مقایسه

پلن B

امکانات حجم : 0.2 GB - ترافیک ماهانه : 5 GB - تعداد ایمیل : 4 - دامنه جانشین : 0 - زیر دامنه : 1 - SQL Server DB : 0 - MySQL DB : 1 - PHP

79,900 تومان

مقایسه

پلن C

امکانات حجم : 0.5 GB - ترافیک ماهانه : 10 GB - تعداد ایمیل : 10 - دامنه جانشین : 1 - زیر دامنه : 2 - SQL Server DB : 1 - MySQL DB : 1 - PHP - ASP.Net

114,900 تومان

مقایسه

پلن D

امکانات حجم : 1 GB - ترافیک ماهانه : 20 GB - تعداد ایمیل : 20 - دامنه جانشین : 2 - زیر دامنه : 3 - SQL Server DB : 1 - MySQL DB : 2 - PHP - ASP.Net

174,900 تومان

مقایسه

پلن E

امکانات حجم : 2 GB - ترافیک ماهانه : 50 GB - تعداد ایمیل : 1000 - دامنه جانشین : 3 - زیر دامنه : 5 - SQL Server DB : 2 - MySQL DB : 3 - PHP - ASP.Net

274,900 تومان

مقایسه

پلن F

امکانات حجم : 5 GB - ترافیک ماهانه : 100 GB - تعداد ایمیل : 1000 - دامنه جانشین : 9 - زیر دامنه : 10 - SQL Server DB : 3 - MySQL DB : 4 - PHP - ASP.Net

499,900 تومان

مقایسه

پلن G

امکانات حجم : 10 GB - ترافیک ماهانه : 300 GB - تعداد ایمیل : 1000 - دامنه جانشین : 19 - زیر دامنه : 1000 - SQL Server DB : 4 - MySQL DB : 5 - PHP - ASP.Net

849,900 تومان