واحد شمارش کالا

۷۵۰,۰۰۰ تومان

اعتبار هدیه

۷۵۰,۰۰۰ تومان

کمپین ها

۷۵۰,۰۰۰ تومان

برنامه تامین

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مدیریت فروش فایل

۴۵۰,۰۰۰ تومان

موجودی کالا

۳۷۵,۰۰۰ تومان

چارت سازمانی شرکت

۴۵۰,۰۰۰ تومان