پرداخت از اعتبار

۱۵۰,۰۰۰ تومان

واحد شمارش کالا

۵۰۰,۰۰۰ تومان

اعتبار هدیه

۵۰۰,۰۰۰ تومان

کمپین ها

۵۰۰,۰۰۰ تومان

برنامه تامین

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

موجودی کالا

۲۵۰,۰۰۰ تومان

چارت سازمانی شرکت

۳۰۰,۰۰۰ تومان