واحد شمارش کالا

۷۵۰,۰۰۰ تومان

اعتبار هدیه

۷۵۰,۰۰۰ تومان

کمپین ها

۷۵۰,۰۰۰ تومان

برنامه تامین

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

موجودی کالا

۳۷۵,۰۰۰ تومان

چارت سازمانی شرکت

۴۵۰,۰۰۰ تومان