در واقع نمی توان عدد دقیق گفت، استفاده از تعداد زیاد کلمات کلیدی در صفحات باعث جریمه شدن وب سایت ها می شود. سعی کنید از کلمات کلیدی به صورت متعادل در سایت خود استفاده کنید. تنها خوانندگان خود را در ذهن متصور شوید و فقط از کلمات کلیدی استفاده کنید که بدان نیاز دارید.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.