بستگی به میزان رقابت روی کلمات کلیدی مورد نظر شما دارد، البته سایت و مطالب سایت، عمر سایت، رقباء، فعالیت منظم سایت، تعداد لینک ها و... نیز تعیین کننده هستند.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.