میزان تناسب آگهی معیاری از ارتباط کلید واژه ای که برای آن پیشنهاد قیمت می دهید با تبلیغات شما است، همچنین تعیین می کند که چقدر کلید واژه ها با پیام تبلیغات و صفحات فرود شما تطابق دارد. میزان تناسب بالا برای کلید واژه ها و تبلیغات می تواند نرخ کلیک خور و امتیاز کیفی را بهبود ببخشد.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.