پیشنهاد قیمت به روش هزینه به ازای هزار بار نمایش بر اساس تعداد نمایش صورت می گیرد و می توان از آن در کنار روش هزینه به ازای کلیک استفاده نمود.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.