هزینه به ازای کلیک شما بر اساس میزان رقابتی بودن کلید واژه های انتخابی، حداکثر پیشنهاد قیمت و امتیاز کیفی شما تعیین می شود.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.